Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Údaje prevádzkovateľa internetového obchodu www.mmastore.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu /ďalej len ,,e -shop,, www.mmastore.sk je spoločnosť 

PATRICIUS gastro s.r.o., 

IČO: 46671358
DIČ: 2023531983
IČ DPH: SK46671358 Štvrť SNP 9/125,
914 51 Trenčianske Teplice,
zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín.oddiel Sro,číslo vložky 26236/R Telefón:
+421944949616
E-mail:
shop@mmastore.sk, patriciusgastro@gmail.com
Bankové spojenie:
SK62 8330 0000 0024 0188 9794
Spoločnosť je platcom DPH
Orgány dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia,Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
  www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Štátna veterinárna a potravinová správa SR/podľa zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z.z. pre potravinárske výrobky/

/ďalej len ,,predávajúci,,/

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho/zákazníka,spotrebiteľa/na strane druhej.Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ,riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.40/1964Zb.Občiansky zákonník v platnom znení,zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení,zákonom č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.V prípade ak je zmluvnou stranou predávajúci,riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ,zákonom č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v platnom znení.

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje obchodné a dodacie podmienky vyhlásené predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

Predávajúci -predávajúci,ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svohej podnikateľskej činnosti vo svojom mene,na svoj účet,a ktorý prostredníctbom e -shopu predáva tovar.

Kupujúci -fyzická osoba,ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e -shopu,a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania alebo podnikania./ďalej aj spotrebiteľ,kupujúci/

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodacie a fakturačné údaje, adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použizé iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Tovar -tovar alebo služba ponúkaný prostrednícvom e -shopu.

Objednávka -úkon kupujúceho v súvislosti s e -shopom,ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar alebo službu v e -shope.

VOP- tieto všeobecné obchodné podmienky

1.Informácie o tovare,vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v e-shope.Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru,ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.

2.V e-shope sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru

3.Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné kombinovať s inými zľavami.

1.Predmet objednávky
Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.mmastore.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.V prípade,že predávajúci niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže splniť,kupujúcemu zatelefonuje alebo mu zašle e-mail.

2.Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné.Kupujúci môže zrušiť objednávku bezplatne elektronickou správou alebo telefonátom predávajúcemu/uvedené v týchto obchodných podmienkach/,pokým mu nie je doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim.

Pri zrušení objednávky je potrebné nahlásiť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.). Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebude poskytnuté tretej osobe (s vínimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). V prípade, že kupujúci už na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.

3.Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

a)neštandardného či špekulatívneho charakteru

b)z dvôvodu vypredania zásob tovaru,jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny,ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho,alebo z dvôvodu vyššej moci

c)v prípade,ak ani pri vynaložení všetkého úsilia,ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene

Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru,je povinný o tejto skutočnosti informovať bezodkladne spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar,ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

4.Ak kupujúci objedná viac kusov tovaru,ako je informatívne uvedené aktuálne množstvo na sklade, e -shop umožní objednávku vytvoriť.Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovanýo dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné dotručenie tovarukrorý jedostupný na sklade,alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru až v čase jeho dostupnosi alebo zrušenie objednávky a vrátenie celej úhrady v plnej výške obratom na účet kupujúceho.
5.Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), emailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky. 6.Minimálne množstvo
Minimálne množstvo pre platnú objednávku nie je stanovené, t.j. objednávka je platná už od 1 produktu.

7.Kupujúci vykonáva objednávku týmito spôsobmi

 • ïTelefonicky na čísle +421944949616
 • ïProstredníctvom e- shopu www.mmastore.sk
 • ïE- mailom shop@mmastore.sk

8.Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov/náklady na internetové pripojenie,náklady na telefón/hradí kupujúci sám.

Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.

1.Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena,je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru.

2.K cene bude pripočítané dopravné,pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia/ďajej aj ,,dopravca,,/a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim,kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho.

 1. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia/kuriérom/, predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia. Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie tovaru.
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené spotrebiteľom.
 3. Kupujúci je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.
 4. Ak kupujúci zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v kamennej predajni predávajúceho. Adresa prevádzok a prevádzkový čas miesta osobného prevzatia sú dostupné pri vytvorení objednávky a/alebo pri potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.
 5. Predávajúci odovzdá spotrebiteľovi pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom dodací list. Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci spotrebiteľovi v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická faktúra“) na e-mailovú adresu spotrebiteľa. Elektronickou faktúrou sa na tento účel rozumie elektronický dokument vo formáte PDF, ktorý je, nie však nevyhnutne, podpísaný elektronickým podpisom predávajúceho podľa osobitného predpisu, pričom elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry – daňového dokladu v papierovej forme.

10.Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s DPH a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.

11. Spôsob platby
Hotovosť/ Platobná karta pri použití spôsobu dopravy – osobný odber
Platobná karta
Dobierka

12.Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • osobným odberom v sídle spoločnosti

12.Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku . Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a) kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
b) kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
c) kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci.

Platba za tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 7-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda …);
b) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý“ alkohol na objednávku a pod.);

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

5.5.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Tým sa národná právna úprava ochrany osobných údajov harmonizovala s nariadením 2016/679 v podobe prevzatia štandardov nariadenia do jednotlivých častí zákona č. 18/2018.

Nariadenie 2016/679 by bolo aj bez prijatia nového zákona priamo aplikovateľné vo všetkých štátoch EÚ.

1.Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou je poskytnutie osobných údajov kupujúceho prepravcovi, ktoré sú nutné na doručenie tovaru.

 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

3.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Údaje kupujúcich sa tretím osobám neposkytujú.

4.Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. §. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)  a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail shop@mmastore.sk

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Používanie cookies je v súčasnosti v rámci väčších webových stránok úplnou samozrejmosťou. Vďaka cookies Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšiu užívateľskú skúsenosť.

Ide o pomerne malý rozsah údajov, ktoré odošle navštívená webová stránka do Vášho zariadenia (počítač, tablet, smartfón) vo forme súboru. Vo Vašom zariadení sa tento súbor údajov uloží a pri každom ďalšom zobrazení webovej stránky odošle Vaše zariadenie informáciu nášmu serveru.

Vďaka súboru cookie dokáže webová stránka zistiť, či ste ju už navštívili a o ktoré informácie ste mali záujem.

Väčšina internetových stránok, vrátane týchto, využíva cookies. Účelom cookies je zjednodušiť a spríjemniť Vám používanie našich webových stránok. Poskytnutím súhlasu tak vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie.

Súbory cookies môžete slobodne kedykoľvek vymazať, alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie 1.4. Aké druhy cookies využívame

Relačné súbory cookies, ktoré sú automaticky vymazané, akonáhle opustíte naše stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu.

Permanentné súbory cookies, ktoré sa ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.

Avšak ani tieto cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smart phone). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistík používania stránok.

Permanentné súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu.

Meracie cookie má spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok.

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach i iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo popísané vyššie. Ak ste napríklad minule hľadali výhodné mobilné volania, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama pravdepodobne ponúkne alebo pripomenie práve túto službu.

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to: – prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, – remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov), – rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov). Prípadné ďalšie druhy cookies môžu byť ešte využité napríklad z dôvodu správneho fungovania našich služieb (napríklad e-shop), v dotazníkovom výskume alebo na testovanie častí webu a jeho funkčnosti. To všetko nám pomáha zvyšovať kvalitu služieb a spokojnosť našich zákazníkov.

Služby a produkty poskytované v rámci e-shopu, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

 

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email predávajúceho obchod@nepizlevino.sk

Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/.

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 • zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 1. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.12.2020

V Trenčianskych Tepliciach 91451 ,Štvrť SNP 9/125